polityka prywatności

Firma „BIRKBUD” sp.j (zwana dalej ADO lub PB-U „BIRKBUD”) to firma z wieloletnią tradycją budowlaną. Została założona w 1987 r. przez mgr inż. Andrzeja Biruka. Siedziba firmy mieści się w centrum Białegostoku przy ul. Św. Mikołaja 1.  PB-U „BIRKBUD” sp.j. opiera swoją działalność głównie na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Przez trzydzieści lat swego istnienia przedsiębiorstwo zrealizowało w Białymstoku wiele inwestycji nie tylko w zakresie budownictwa mieszkaniowego ale również użyteczności publicznej. Wszystko to tworzy historię, dzięki której firma zasłużyła na miano wykonawcy cieszącego się zaufaniem i wdzięcznością wielu mieszkańców naszego miasta.

Firma pragnie, aby rzetelność i dbanie o klienta wyrażało się także w dostosowaniu jej działań z zakresu przekazywanych informacji do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

ADO wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracował nie tylko procedury postępowania, ale także zorganizował regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje pracowników w tym obszarze.

Z poniższego tekstu dowiecie się Państwo m. in. do jakich celów i jak długo ADO przetwarza lub będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, jakie podmioty będą mogły mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw możecie Państwo skorzystać w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – USŁUGOWE „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy Sp.j.

z siedzibą w Białymstoku, kod 15-419, ul. Św. Mikołaja 1

ADO umożliwia kontakt za pomocą:

 e-maila: biuro@birkbud.pl, telefonu: tel.: (85) 732 62 47, drogą pocztową: 15-049 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1.

PB-U „BIRKBUD” zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, PB-U „BIRKBUD” może zbierać i przetwarzać między innymi następujące dane:

 1.  dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, nazwa firmy, NIP;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane internetowe oparte na plikach cookies

Informacja przeznaczona dla Klientów dokonujących zakupu/rezerwacji/najmu w szczególności nieruchomości, lokalu mieszkaniowego, usługowego, domu, szeregówki, miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej:

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę rezerwacyjną/umowę sprzedaży/umowę najmu w szczególności nieruchomości, lokalu mieszkaniowego, usługowego, domu, szeregówki, miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych

Realizacja umowy rezerwacyjnej/umowy sprzedaży/umowy najmu w szczególności nieruchomości, lokalu mieszkaniowego, usługowego, domu, szeregówki, miejsca postojowego, komórki lokatorskiej lub podejmowanie działań przed zawarciem takiej umowy na żądanie osoby, której dane dotycząart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę, w tym np. umowę współpracy, umowę o roboty budowlane, umowę sprzedaży, umowę dostawy to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych

Wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanieart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOArt. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej

Jeśli są Państwo pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO, np. występują Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta ADO, jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta z ADO umowy  to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają  lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w podmiotu, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADOart. 6 ust. 1 lit. b, f RODOOkres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą umowę z ADO
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawaart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADOArt. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie lub na terenie budowy prowadzonej przez ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przechowywania danych z określonego monitoringu

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych

Przedstawienie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji lub rozmów związanych z przedstawioną ofertąArt. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu przedstawienia konkretnej, zamówionej oferty

 

art. 6 ust. 1 lit. b  – podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

 

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty

 

1) Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego  sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);

2) Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych

Przedstawienie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji lub rozmów związanych z przedstawioną ofertąArt. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu przedstawienia konkretnej, zamówionej oferty

 

art. 6 ust. 1 lit. b  – podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

 

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty

 

1) Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego  sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);

2) Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

W większości przypadków, ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane od podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu, automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej za pośrednictwem plików cookies.

Klienci zawierający umowę rezerwacyjną/umowę sprzedaży/umowę najmu w szczególności nieruchomości, lokalu mieszkaniowego, usługowego, domu, szeregówki, miejsca postojowego, komórki lokatorskiejPodanie przez Państwa danych jest niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji, bądź też podjęcia działań przed jej zawarciem.
Kontrahenci (osoby, które mają zawarte z ADO umowy)Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może  skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta/osoby do kontaktu/osoby wykonujące czynności w imieniu kontrahenta ADOJeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Osoby zainteresowane ofertą ADOPodanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty i prowadzenia komunikacji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przedstawienia oferty.
Osoby kontaktujące się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu  Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

1) pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;

z zastrzeżeniem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)/organizacji międzynarodowych.

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem przez PB-U „BIRKBUD” Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem – jeśli ADO przetwarza dane na podstawie zgody.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • po złożeniu sprzeciwu PB-U „BIRKBUD” nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Polityka cookies odnosi się do witryny internetowej www.birkbud.pl dalej jako Witryna internetowa lub Witryny internetowe, której właścicielem jest PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – USŁUGOWE „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy Sp.j., 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1, NIP 542-304-52-83, zwana dalej PB-U „BIRKBUD”.
 2. Z PB-U „BIRKBUD” można skontaktować się za pomocą e-maila: biuro@birkbud.pl, telefonu: tel.: (85) 732 62 47, drogą pocztową: 15-049 Białystok, ul. Św. Mikołaja
 3. Polityka cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Witryny internetowej zapisywanych w plikach cookies.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które generowane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika Witryny internetowej i zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny PB-U „BIRKBUD” (pliki cookies własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich).
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej pliki cookies jest PB-U „BIRKBUD”.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • zapewnienia prawidłowego działania Witryny internetowej, w tym zwiększenia jakości korzystania z Witryny internetowej między innymi poprzez przyspieszenie jej funkcjonowania, co możliwe jest między innymi poprzez zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Witryny internetowej (w tym celu wykorzystywane są pliki cookies własne);
 • umożliwienia korzystania z funkcji społecznościowych, tj. zapewnienia możliwości przejścia na profile społecznościowe prowadzone na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz kanale Google+, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook, Twitter Inc oraz Google LLC. Stosowanie plików cookies w tym celu oznacza, że korzystając ze Strony internetowej przeglądarka Użytkownika łączy się z serwerami administratorów w/w serwisów społecznościowych, którzy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Witrynę internetową. W przypadku gdy Użytkownik posiada konto w jednym z w/w serwisów społecznościowych i podczas korzystania z Witryny internetowej jest do niego zalogowany administrator serwisu społecznościowego może przyporządkować wizytę w Witrynie internetowej do konta Użytkownika w serwisie społecznościowym.
 • Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych Użytkowników przez administratorów w/w serwisów społecznościowych można znaleźć pod adresem: Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation, Google – https://policies.google.com/privacy, Twitter – https://twitter.com/en/privacy
 1. Ze względu na okres przechowywania plików cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies::
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny internetowej;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Witryny internetowej.
 1. Użytkownik korzystając z Witryny internetowej wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania Witryny internetowej. Zbieranie i wykorzystanie danych zebranych w plikach cookies w celach opisanych powyżej może stanowić również prawnie uzasadniony interes PB-U „BIRKBUD”.
 2. Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik Witryny internetowej może zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Witryny internetowej urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej). W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić poprzez zablokowanie automatycznego obsługiwania plików cookies lub otrzymywanie informacji o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny internetowej. Użytkownik Witryny internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień lub usunięcia plików cookies korzystanie z Witryny internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Podczas korzystania z Witryny internetowej dochodzi do przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Witryna internetowa. Poszczególne zapytania zapisywane są w logach serwera.
 3. Informacje zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Witryny internetowej i nie służą do identyfikacji określonej osoby.